Miejskie finanse z pozytywna oceną RIO
Przejdź do fotogalerii
  • Miejskie finanse z pozytywna oceną RIO
  • Miejskie finanse z pozytywna oceną RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu Miasto Łomża określonego w uchwale budżetowej na rok 2023 oraz prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Opinia została wydana w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 r.: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023.

Zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2023 Miasto Łomża planuje deficyt w wysokości 21 784 826 zł. Ma on zostać pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 16 734 376 zł oraz środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu.

Stosownie do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej a lata 2023-2037 łomżyński samorząd zamierza spłacać planowany do zaciągnięcia oraz zaciągnięty dług publiczny do końca 2037 r.

W uzasadnieniu oceniono pozytywnie prognozę kwoty długu, wynikającą z zaciągniętych zobowiązań, którą sporządzono na okres całkowitej spłaty długu. Stwierdzono, że planowana kwota długu w roku budżetowym i w latach następnych została ustalona prawidłowo oraz, że budżet na 2023 i Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazują zgodność odpowiednich kwot (przychód, rozchód, dług), że co jest wymagane w ustawie o finansach publicznych. Ponadto RIO stwierdziło, że ustalone wskaźniki zostały oszacowane w wartościach znajdujących uzasadnienie w danych sprawozdawczych z wykonania budżetów w latach poprzednich.

Regionalna Izba Obrachunkowa to państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.