Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Dochody w wysokości 412 586 399 zł oraz wydatki na kwotę 449.453.664 zł zakłada przyszłoroczny projekt budżetu miasta, przekazany do Rady Miejskiej Łomży przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Planowane największe inwestycje dotyczą rozbudowy bulwarów nadnarwiańskich i budowy dróg.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. planowany budżet wydatków ogółem na 2022 r. jest niższy o 29 975 068 zł, tj. o 6,25%, z czego: wydatki bieżące niższe o 51.899.215 zł, tj. o 12,77%, zaś wydatki majątkowe wyższe o 21.924.147 zł, tj. 30,06 %.

Większość przyszłorocznych wydatków majątkowych stanowią inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (31,30%), turystyce (18,42%), oświacie (16,12%) oraz transporcie i łączności (15,88%). Miasto planuje je sfinansować ze środków własnych (20.776.744 zł), z kredytu (21.129.096 zł), środków z budżetu państwa, w tym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (23.911.909 zł) oraz środków ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej (29.044.801 zł).

- Planując wydatki majątkowe, koncentrowaliśmy się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane oraz zadania, na które pozyskaliśmy wcześniej dofinansowanie ze środków zewnętrznych – informuje prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. mają być znacząco niższe, głównie ze względu na planowane o 36.835.000 zł niższe wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych, co związane jest z przekazaniem w 2022 r. realizacji tego zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaplanowano również niższe wydatki na inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 3 150 874 zł, tj. na poziomie kwot dotacji określonych w informacji przekazanej przez wojewodę podlaskiego. Różnica ta w skali całego budżetu wynosi 2.753.359 zł.

Dochody budżetu miasta ogółem zaplanowano na poziomie 90,28% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dochody bieżące wyniosą 364.219.558 zł i stanowią 96,7% dochodów roku bieżącego, zaś dochody majątkowe planowane są na poziomie 164,91% i wynoszą 48.366.841 zł.

- Planowane niższe dochody bieżące wynikają głównie z niższych dochodów na zadania zlecone bieżące na realizację programu Rodzina 500 Plus oraz na świadczenia rodzinne. Niższe też mają być wpływy z subwencji i udziałów w PIT – tak wynika z informacji Ministra Finansów. Natomiast wyższe dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną – tłumaczy skarbnik miasta Elżbieta Parzych. - Liczymy na wzrost dochodów w ciągu roku, ponieważ wnioski o dofinansowanie zostały złożone na dużo wyższe kwoty niż przyjęto do planu budżetu oraz liczymy na dodatkowe środki m.in. z tytułu subwencji rozwojowej, o której mowa w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – dodaje.

Inwestycje nie zwalniają tempa
Jedną z tych największych ma być rozpoczęcie budowy II i III etapu bulwarów nadnarwiańskich. Na ten cel łomżyński samorząd pozyskał łącznie ponad 47 mln z dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. - W 2022 roku planujemy wydać na to zadanie ponad 17 mln zł, z czego około 4 mln zł będą stanowiły środki własne – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Ważnym punktem będą zadania inwestycyjne w oświacie, m.in. budowa sali gimnastycznej przy SP 5, termomodernizacja hali sportowej przy "Dziewiątce", budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5, modernizacja szatni w SP 10, prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone również w budynkach I, II i III LO, ponadto termomodernizację przejdą obiekty ZSTiO nr 4.

W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki na zakup nowych autobusów oraz uruchomienie systemu roweru miejskiego w ramach projektu zrównoważona mobilność miejska (28.876.475 zł). Kontynuowana będzie także rewitalizacja płyty Starego Rynku (5.466.161 zł – z 85% dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 65 (6.170.000 zł – z 85% dofinansowaniem z rządowego programu budownictwa komunalnego).

W sumie ponad 15 mln zł ma być przeznaczonych na przebudowę ulic, w tym m.in. od 50 do 80% finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Są to ulice: Grabowa, Jaworowa, rozbudowa ul. Jasnej, sięgacza ul. Wesołej, kontynuacja budowy nowych dróg w rejonie ul. Księcia Stanisława oraz przedłużenia ul. Meblowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej.

Wydatki na oświatę
Bardzo ważnym elementem łomżyńskiego budżetu jest finansowanie edukacji. W przyszłorocznych wydatkach bieżących ta kwota ma wynieść 158 199 668 zł, co stanowi 94,14% przewidywanego wykonania budżetu z 2021 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 1.800.000 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 95,21%. Dział 801-Oświata i wychowanie ma największy procentowy udział w wydatkach ogółem, tj. 36,04%.

Planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe to 108.242.145 zł. - Stanowi to tylko 69,94% pokrycia zaplanowanych bieżących wydatków oświatowych – podkreśla zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski. Z tytułu dotacji "przedszkolnej" miasto ma otrzymać 3.040.614 zł. Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami własnymi miasta w kwocie 43.481.799 zł, czyli 28,10%.

Zrównoważone dochody i wydatki
Deficyt budżetu na koniec 2022 r. ma wynieść 36.867.265 zł i zostać pokryty przychodami z tytułu kredytów długoterminowych (21.129.096 zł), przychodami z tytułu niewydatkowanych środków w roku bieżącym (15.738.169 zł) z dotacji celowych na inwestycje oraz subwencji.

Planowany poziom długu na koniec 2022 roku wyniesie 47,17% planowanych dochodów ogółem w 2022 r.tj. 194.635.754,31 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2037 r.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2022 r. planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wynosi 9 628 444 zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.