Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Współpraca Miasta <a href=Łomża i Gminy Piątnica" />
list intencyjny podpisali Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski oraz Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski
Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski oraz Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski podpisali list intencyjny, w którym wyrażają wolę współpracy w przygotowaniu i realizacji projektu pn. „ŁOMŻA – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Jest to związane z zakwalifikowaniem się Miasta Łomża do drugiego etapu konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Program „Rozwój Lokalny” ma na celu wsparcie samorządów średnich miast do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, poprzez kompleksowe działania nakierowane na podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców oraz zatrzymania negatywnych trendów depopulacyjnych. Ponadto zakłada stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, jak również działania uwzględniające podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Dlatego przewiduje nawiązanie współpracy międzysektorowej, międzysamorządowej i międzynarodowej, zmierzającej do wymiany wiedzy eksperckiej i skuteczniejszego przygotowywania i wdrażania w miastach działań strategicznych i rozwojowych oraz rozpowszechnienie wśród JST i obywateli idei kompleksowego i zintegrowanego podejścia do rozwoju miasta.

- Ten projekt jest niezwykle ważny, gdyż pozwala nam pozyskać ponad 42,5 mln zł na zadania w całości finansowane z tzw. „funduszy norweskich”. To ogromna szansa na dalszy rozwój naszego miasta i regionu. Z tego na współpracę pomiędzy Łomżą i Piątnicą zostanie przeznaczonych prawie 1,9 mln zł – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

- Współpraca naszych samorządów daje wiele możliwości, dzięki którym będziemy mogli pozyskać środki finansowe na realizacje wielu przedsięwzięć promujących nie tylko nasz piękny region, ale jego kulturę, historię i naukę dobrych praktyk np. ekologicznych. Szacowana wartość aplikowanych środków na wydarzenia gminne wynosi ok 440 tys. złotych – podkreśla wójt Artur Wierzbowski.

Współpraca pomiędzy Miastem Łomża i Gminą Piątnica w ramach planowanego projektu, obejmie edukację ekologiczną społeczeństwa, wykorzystanie potencjału kulturowego i ludowego oraz kształcenie kompetencji i promocję postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży. Wspólne zadania obejmują m.in. edukację gospodarowania odpadami, promocję postaw przedsiębiorczych, organizację jarmarków „Zasmakuj w Łomży”, Festiwalu Smaków Lokalnych SMAKOFF Piątnica oraz inscenizację bitwy 1920 r. „Obrona Łomży” na fortach w Piątnicy. Szczegółowy zakres działań podejmowanych na etapie realizacji projektu określi Umowa Partnerska, która zostanie zawarta w momencie otrzymania dofinansowania.

Głównymi działaniami w ramach realizacji projektu będzie budowa II odcinka bulwarów nad rzeką Narew, wraz z zagospodarowaniem plaży miejskiej, przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta oraz dokumentacji na kolejne inwestycje miejskie, uwzględniających rozwiązania poprawiające stan środowiska, promocja gospodarcza miasta, polityka szkolnictwa zawodowego, polityka senioralna, wdrażanie standardów dostępności, wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i turystyki, usprawnienie i podniesienie standardów działania Urzędu Miejskiego.