Do 10 marca trwa nabór na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łomża. Poniżej prezentujemy zasady rekrutacji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz.2431);
 • Uchwała Rady Miejskiej Łomży Nr 337/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych
  do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;
 • Zarządzenie Nr 29/2023 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas
  I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Łomża na rok szkolny 2023/2024.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 może zostać przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2023 kończy 7 lat (urodzone w 2016 r.);

2) w roku 2023 kończy 6 lat (urodzone w roku 2017r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2022/2023 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone
z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. Wzór wniosku dostępny będzie w każdej szkole podstawowej oraz na stronie
https://nabor.pcss.pl/lomza.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu. Kandydatów przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców/opiekunów prawnych. Zgłoszenie wypełnia się na formularzu dostępnym w sekretariacie szkoły lub na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej w terminie od 27 lutego 2023 do 10 marca 2023r. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wzory oświadczeń będą dostępne na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza oraz w sekretariacie szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli dana szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice/prawni opiekunowie po wypełnieniu i podpisaniu „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej. Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek
o przyjęcie dziecka w szkole pierwszego wyboru tj. umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji
.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Uzupełniony i popisany wniosek należy złożyć wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, winni złożyć pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły, jeżeli zostanie zakwalifikowane
do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
z informacjami w systemie informatycznym odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego
wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych. Wnioski
o przyjęcie dziecka do szkoły złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić zgłoszenie/wniosek odręcznie. Druki zgłoszeń/wniosków będą dostępne do pobrania w każdej szkole podstawowej oraz na stronie: https://nabor.pcss.pl/lomza od 27 lutego 2023r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 27.02.2023 r.

do 10.03.2023 r.

do godz. 15.00

----------------------

od 27.02.2023 r.

do 06.03.2023 r.

do godz. 15.00

do oddziałów sportowych

od 26.05.2023 r.
do 02.06.2023 r.

do godz. 15.00

-------------------------

od 26.05.2023 r.
do 30.05.2023 r.

do godz. 15.00

do oddziałów sportowych

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego.

od 07.03.2023 r.
do 09.03.2023 r.

01.06.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 2.

10.03.2023r.

o godz. 12.00

02.06.2023
o godz. 12.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910 ze zm.).

do 24.03.2023 r.

do godz. 12.00

do 16.06.2023

do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29.03.2023 r.
o godz. 15.00

21.06.2023 r.
o godz. 15.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 03.04.2023 r.

do godz. 15.00

do 23.06.2023 r.
do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.04.2023 r.

o godz. 15.00

do 26.06.2023

o godz. 15.00

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz liczba punktów przyznana każdemu kryterium

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

5 pkt.

dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły

2

niepełnosprawność dziecka

4 pkt.

oświadczenie rodzica

3

miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

3 pkt.

oświadczenie rodzica

4

dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole

3 pkt.

dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły

5

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

2 pkt.

oświadczenie rodzica

6

rozliczanie się przez rodzica/opiekuna prawnego albo rodziców/opiekunów prawnych mieszkających w mieście Łomża i rozliczających z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Łomży

2 pkt.

oświadczenie rodzica