Dr Maria Bauchrowicz-Tocka otrzymała pierwszą nagrodę w czternastej edycji konkursu na najlepsza pracę magisterską i dyplomową o tematyce łomżyńskiej. Jury przyznało ją za rozprawę doktorską pt. „Łomża i region na łamach prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego”.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, które w poprzednich edycjach zgromadziło około 170 prac dyplomowych, magisterskich i doktoranckich podejmujących problematykę ziemi łomżyńskiej w różnych jej aspektach. - W tym roku wpłynęło siedem prac, których waga, wielki nakład pracy i zaangażowanie oraz twórcza myśl młodego człowieka w rozwiązywanie problemów lub w poszukiwaniu tych ścieżek w historii naszego społeczeństwa łomżyńskiego, dotychczas nieopublikowanych w innych zbiorach, jest nieoceniona – mówił Zygmunt Zdanowicz, prezes Zarządu Głównego TPZŁ.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski pogratulował uczestnikom konkursu podjęcia się tematyki dotyczącej Łomży. – Cieszę się, że po przerwie powracamy do tego konkursu. Wiemy, że prace o tematyce łomżyńskiej są pisane na uczelniach w całej Polsce i najważniejsze to dotrzeć do tych osób, by chciały poddać ocenie swoje prace – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że dzięki temu mogą one w przyszłosci posłużyć jako materiał dla kolejnych osób chcących w swoich pracach podjąć się tematyki łomżyńskiej.

Zgłoszone prace oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (przewodniczący), prof. dr hab. Halina Święszkowska, prof. dr hab. Henryk Wnorowski, mgr Jan Borawski (sekretarz).

I nagroda
dr Maria Bauchrowicz-Tocka
Łomża i region na łamach prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego” – rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu
w Białymstoku. Promotor – prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz. (nagroda Prezydenta Łomży)

II nagroda
mgr Barbara Grużewska
„Środowisko artystyczne Łomży i jego wpływ na życie społeczno-kulturalne miasta”
– praca magisterska obroniona na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Promotor - dr Ewa Gładkowska. (nagroda Starosty Łomżyńskiego)

III nagroda
inż. Joanna Przeździecka
„Analiza i ocena wybranych projektów rewaloryzacji Łomży wraz z propozycjami kontynuacji” - praca dyplomowa inżynierska obroniona na Wydziale Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr Aliny Muzioł-Więcławowicz. (nagroda TPZŁ)

Wyróżnienie
inż. Alicja Emilia Tarnowska
„Koncepcja modernizacji Starego Rynku w Łomży” - praca dyplomowa inżynierska obroniona na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej. (nagroda TPZŁ)

Dyplomy udziału
Krzysztof Blusiewicz
„Modelowanie obszaru nadrzecznego w Łomży – Bulwary 3D” - praca inżynierska
w Instytucie Informatyki i Automatyki Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży pod kierunkiem dra inż. Tomasza Grzesia.
Paulina Chojnowska
„Porosty Łomży i ich rola bioindukcyjna” - praca dyplomowa licencjacka na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem dr Anny Matwiejuk.
lic. Adam Frąckiewicz
„Stan bezrobocia w Łomży i powiecie łomżyńskim w latach 2003 - 2012” - praca dyplomowa licencjacka obroniona na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem dra Krzysztofa Szwarca.