Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Od 14 do 31 października trwała akcja konsultacyjna mająca na celu zebranie opinii mieszkańców dotyczących nadania nazw ulicom, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 24009 o pow. 0,2271 ha oraz nr 24012 o pow. 0,2525 ha i nr 21127 o pow. 0,1696 ha, stan prawny w KW LM1L/00081814/0 i KW LM1L/00028045/9, stanowiące własność Miasta Łomża, położone w rejonie ulic Polnej, Wesołej i Waleriana Łukasińskiego, na terenie Osiedla nr 2. Najwięcej głosów zdobyły propozycje Alabastrowa i Edukacyjna.

Zbieranie opinii mieszkańców było poprzedzone akcją informacyjną na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.lomza.pl. Badanie odbyło się z wykorzystaniem formularza ankietowego opatrzonego pieczątką Urzędu Miejskiego, który był wyłożony w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży (parter przy głównym wejściu do budynku). Mieszkańcy mieli możliwość wyboru nazw ulic poprzez postawienie znaku „x” przy odpowiedniej propozycji. Wypełnioną ankietę należało wrzucić do urny ustawionej przy Punkcie Obsługi Mieszkańców. Ankieta zawierała kilka pytań i trzy propozycje nazw dla każdej ulicy: Jerzego Górskiego, Alabastrowa i Sportowa oraz Krzysztofa Choińskiego, Edukacyjna i Oświatowa. Ponadto mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojej opinii w sondzie, która była dostępna na stronie internetowej www.lomza.pl.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży.
W badaniu ankietowym udział wzięło 18 osób.
Mieszkańcy głosowali następująco: „ul. Jerzego Górskiego” - 6 osób, „ul. Alabastrowa” – 8 osób, „ul. Sportowa” - 4 osoby, „ul. Krzysztofa Choińskiego” – 4 osoby, „ul. Edukacyjna” – 6 osób, „ul. Oświatowa” – 5 osób. Wszystkie głosy uznano za ważne.
W sondzie internetowej oddano 116 głosów dla nazwy ulicy stanowiącej działkę nr 24009, które rozłożyły się następująco: „ul. Jerzego Górskiego” - 14 głosów, „ul. Alabastrowa” – 63 głosy, „ul. Sportowa” - 39 głosów. Natomiast dla nazwy ulicy stanowiącej działki nr 24012 i 21127 oddano 76 głosów: „ul. Krzysztofa Choińskiego” – 27 głosów, „ul. Edukacyjna” – 34 głosy, „ul. Oświatowa” – 15 głosów.
Po zsumowaniu wyników głosowania dla ulicy stanowiącej działkę nr 24009 została wybrana nazwa „ul. Alabastrowa”, która otrzymała 71 głosów („ul. Jerzego Górskiego” - 20 głosów, „ul. Sportowa” - 43 głosy). Natomiast dla ulicy stanowiącej działki nr 24012 i nr 21127 wybrano nazwę „ul. Edukacyjna z liczbą głosów 40 („ul. Krzysztofa Choińskiego” – 31 głosów, „ul. Oświatowa” – 20 głosów).