Urząd Miejski w Łomży we współpracy z firmą Instytut Badawczy IPC prowadzi badania mające na celu określenie poziomu satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego pod kątem spełnienia potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Badanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zasadniczym celem jest określenie mocnych i słabych stron Urzędu, zauważanych przez Interesantów trudności i pożądanych zmian w sposobie pracy UM.

Dane pozyskane podczas badania posłużą działaniom mających na celu podniesienie jakości i poziomu świadczonych usług przez Urząd Miejski w Łomży.

Badanie satysfakcji klientów prowadzone będzie w dniach 24-26 listopada w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych przez ankieterów IPC.

Zostaną nim objęci interesanci wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.