Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Inwestycja łomżyńskich wodociągów z jeszcze większym dofinasowaniem
Przejdź do fotogalerii
  • Inwestycja łomżyńskich wodociągów z jeszcze większym dofinasowaniem
  • Inwestycja łomżyńskich wodociągów z jeszcze większym dofinasowaniem
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymało dodatkowe ponad 5 milionów złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Łomży ”.

W dniu 23.11.2021r. został podpisany aneks o zwiększenie dofinansowania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, do obecnie realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Łomży ” , w ramach działania 2.3 „ Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 o rozszerzenie zakresu rzeczowego w/w inwestycji.

- To jedna największych inwestycji w mieście. Dzięki niej będziemy w stanie m.in. oczyścić większą ilość ścieków i zredukować nieprzyjemne zapachy powstające w trakcie procesu ich oczyszczania – mówi Mariusz Konopka prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, dziękując przy okazji za pomoc i zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy na realizację przedsięwzięcia prezydentowi miasta Mariuszowi Chrzanowskiemu i Posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Gwiazdowskiemu.

Dotychczasowa wartość zadania wynosiła 87 978 210,00 zł brutto i obejmuje przebudowę istniejących obiektów wraz z wymianą urządzeń części mechanicznej, biologicznej i osadowej oraz budowę nowych obiektów technologicznych, takich jak: zbiornik retencyjny, wydzielona komora fermentacji, zbiornik biogazu, reaktor biologiczny oraz hermetyzacje zarówno istniejących jak i nowo wybudowanych obiektów oczyszczalni ścieków poprzez budowę czterech biofiltrów oczyszczających zanieczyszczone powietrze doprowadzane z obiektów technologicznych oraz wykonanie przykryć otwartych zbiorników.

Na mocy podpisanego aneksu, zwiększy się zakres rzeczowy projektu. Będzie on obejmował również m.in.:
1. Dostawę i montaż układów separacji skratek (krata rzadka z układem podajników, dwie kraty gęste z układem podajników oraz wspólna prasopłuczka skratek dla obu krat gęstych),
2. Automatyka kotłowni wraz z armaturą sterującą,
3. Nowy punkt zlewczy ścieków dowożonych wraz z układem komunikacji,
5. Wymianę układu odwadniania osadów – wirówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
6. Suwnicę bramową oraz wciągarkę elektryczną dla przepompowni II stopnia.
7. Zakup samochodu ciężarowego – wywrotki.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 93 368 109 zł brutto.