Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 może zostać przyjęte dziecko, które:
w roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.);
w roku 2020 kończy 6 lat (urodzone w roku 2014) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej tej szkoły – będą przyjmowani z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.
Rodzice/prawni opiekunowie, dokonują zgłoszenia w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża, wypełniają druk zgłoszenia i po podpisaniu składają w szkole podstawowej obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci spoza obwodu
W postępowaniu rekrutacyjnym wezmą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełnią „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zaniosą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej. Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka w szkol pierwszego wyboru tj. umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.
„Wniosek” po wypełnieniu będzie musiał być podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej (we wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową). Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.
Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr 337/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, rozpatrzy komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, winni złożyć pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Komisja rekrutacyjna przyjmie dziecko do szkoły, jeżeli zostanie zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzą wolę przyjęcia oraz poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń). Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić zgłoszenie odręcznie. Zgłoszenia będą dostępne do pobrania w każdej szkole podstawowej oraz na stronie: https://nabor.pcss.pl/lomza

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża
na rok szkolny 2020/2021

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w kl. I (zgłoszenia w przypadku dzieci obwodowych)

od 04.02.2020 r. do 10.02.2020 r.

w godzinach pracy szkoły

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.02.2020 r. do 24.02.2020 r.

do godz. 15.00

od 11.02.2020 r. do 17.02.2020 r.

do godz. 15.00 - dotyczy oddziałów sportowych

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 19.02.2020 r. do 21.02.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 24.02.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych

do 02.03.2020 r.
w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04.03.2020 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 05.03.2020 r. do 16.03.2020 r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.03.2020 r.

do godz. 15.00

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

od 01.06.2020 r. do 12.06.2020 r.

Rejestracja wniosków w systemie oraz składanie wniosku o przyjęcie na wolne miejsca.

od 01.06.2020 r. do 05.06. 2020 r.

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

od 08.06.2020 r. do 09.06.2020 r.

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I sportowej.

od 10.06.2020 r. do 15.06.2020 r.

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne próby sprawności fizycznej.

16.06.2020 r. godz. 1200

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

od 01.06.2020 r. do 18.06.2020 r. do godz. 1500

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22.06.2020 r.

do godz. 1400

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

od 23.06.2020 r. do 26.06.2020 r

do godz. 1500.

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

29.06.2020 r.

do godz. 1400