W 2022 roku ruszyła druga edycja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin, znana pod nazwą "Za życiem". W związku z tym w latach 2022 - 2026 Zespół Szkół Specjalnych w Łomży będzie nadal pełnił funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. Program skierowany jest dla rodzin i dzieci z terenu miasta Łomża.

Celem działalności WOKRO jest kompleksowe wsparcie dzieci i ich rodzin od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia.

Zespół Szkół Specjalnych w Łomży dysponuje odpowiednią bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i pomoce edukacyjne. Terapeuci, którzy będą prowadzić zajęcia posiadają przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o nienormatywnym rozwoju oraz posiadają kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności, zaburzeń dziecka. W skład zespołu wchodzi, m.in. psycholog, pedagog, neurologopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci ręki, terapeuta treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

Zajęcia w ramach programu "Za życiem" odbywać się będą od poniedziałku do piątku w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Skłodowskiej 5.

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.

Opiekunowie zainteresowani zajęciami w WOKRO proszeni są o złożenie kompletu poniższych dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4.
Wymagane dokumenty są do pobrania na stronie internetowej szkoły https://sp8lomza.edupage.org/a/informacje. Są to:
1. Wniosek o objęcie opieką WOKRO.
2. Formularz rekrutacyjny.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Oświadczenie o korzystaniu bądź niekorzystaniu z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.
5. Dokument wskazujący na potrzebę realizacji wczesnego wspomagania rozwoju:
- kserokopia opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
- w przypadku dziecka do 2 roku życia zagrożonego niepełnosprawnością, które nie dysponuje opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zaświadczenie lekarskie,
- diagnoza psychologiczna, jeżeli dziecko taką posiada.
6. Rekomendacja wraz z uzasadnieniem specjalistów pracujących z dzieckiem.

W postępowaniu rekrutacyjnym wezmą udział dzieci, których kompletna dokumentacja zostanie złożona do 19 sierpnia 2022r. Liczba miejsc w WOKRO jest ograniczona. Dzieci, które spełnią kryteria, a nie zostaną zakwalifikowane do programu będą umieszczane na liście rezerwowej i wezmą udział w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym.

Źródło: ZSS