Urząd Miejski w Łomży przypomina o terminie wniesienia II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 maja 2022 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek gminy). Ww. opłatę można wnieść przelewem na rachunek Urzędu Miasta Łomża: Getin Noble Bank S.A. 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Łomża – punkt kasowy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1119, 2469, z 2022r. poz. 24, 218) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niedokonania opłaty w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty.

Brak wniesienia raty opłaty w terminie skutkuje karą finansową w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Kara może wynieść 30% rocznej opłaty podstawowej lub 30% rocznej opłaty podwyższonej. Zwracamy również uwagę na konieczność uiszczania opłat w pełnej wysokości, wynikającej z wartości sprzedaży napojów alkoholowych podanych w składanych oświadczeniach, gdyż zaniżenie wpłaty również powoduje naliczenie 30% kary finansowej bądź stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.

W przypadku wątpliwości istnieje możliwość sprawdzenia wysokości wpłaty (raty) w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Polna 16, pokój nr 6, lub pod pod nr telefonu 86 215 68 42.


tekst: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży