Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Prezydent Łomży ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Łomży. Zainteresowane osoby, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, swoje oferty mogą składać do 1 lipca br. do godz. 15:30 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16 pok. 25 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2w Łomży”. W przypadku przesłania oferty, warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej wpływ do dnia 1.07. 2021r do godz. 15:30 na wskazany adres Urzędu Miejskiego w Łomży.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij).