Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie. Warunkiem jego otrzymania jest ukończenie nauki przez podwładnego. Wielkość refundacji nie może przekroczyć 60 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w terminie do trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu. Warunki jakie musi spełnić, aby uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, z którym zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego określa art. 122 ustawy – Prawo oświatowe. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) wynosi do 8081 zł. Za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawca otrzyma 254 zł.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łomży – Centrum Obsługi Mieszkańców ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (parter).