Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2019 roku

1. Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu kwietnia 2019 roku wyniosła 3183 osoby (w tym 1725 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2018 roku o 595 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 282 osoby) tj. o 15,7%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 176 osób tj. 5,2%.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 320 bezrobotnych, w tym 253 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w kwietniu 2019 roku 22 osoby pracowały za granicą, w tym w Niemczech – 10 (1 z zasiłkiem transferowym), w Wielkiej Brytanii – 4, w Danii – 2 (1 z zasiłkiem transferowym), Islandii – 1 (z zasiłkiem transferowym), Holandii – 1, w Belgii – 1, w Irlandii – 1 i w Norwegii - 2. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 496 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:
  • podjęcia pracy – 249, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 56,
  • rozpoczęcia stażu – 48,
  • rozpoczęcia szkolenia – 1,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 5,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 107,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 59,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 12,
  • innych – 15.
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 61,7 wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 1965.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 3 osoby. Na koniec kwietnia 2019 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,2% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 37 osób.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 186 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 33,9%.

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z mniejszą liczbą rejestracji osób bezrobotnych i kierowaniem bezrobotnych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.


2.Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec kwietnia 2019 roku. kształtowała się na poziomie 7,2%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 8,2% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 5,9%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (44,7 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,4 tys., Powiat Łomżyński 20,3 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec marca 2019 roku.


3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

W końcu kwietnia 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1725 osób i była niższa o 65 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 54,2% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 61,0% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1053.


3.2.Zamieszkali na wsi

W końcu kwietnia 2019 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1077 osób (w tym 590 kobiet) i była niższa o 58 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 33,8% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2018 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 35,2% bezrobocia rejestrowanego. 131 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 30,8% uprawnionych do świadczeń. Na koniec kwietnia 2018 roku 31,3% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.


3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W kwietniu 2019 roku zmniejszyła się o 20 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 426 osób (w tym 224 kobiety) i była niższa o 76 osób od stanu na koniec kwietnia 2018 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 13,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego


4.Podjęcia pracy

W kwietniu 2019 roku pracę podjęło 249 osób bezrobotnych tj. o 95 mniej niż w ubiegłym miesiącu.


5.Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 10 osób bezrobotnych, w tym 3 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 6 pochodziło z Łomży.


5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 29 osób bezrobotnych, w tym 8 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 21 pochodziło z Łomży.


5.3. Dotacje i refundacje

W kwietniu 2019 roku podpisano 4 umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: lakiernictwo samochodowe – 1, agroturystyka – 1, organizacja imprez artystycznych – 1 oraz elektromechanika pojazdowa – 1.
W kwietniu 2019 roku podpisano 6 umów z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 6 stanowisk pracy (pracownik restauracji – 1, pracownik techniczno-biurowy – 1, sprzedawca – 1, specjalista ds. sprzedaży – 1 i stolarz-cieśla – 2).
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 6 osób bezrobotnych na stanowiska: pracownik produkcyjny – 2, pracownik gospodarczy – 1, pomoc ślusarza – 1, kucharz-barman 1 i sprzedawca – 1. Wśród skierowanych 2 pochodziło z Łomży


5.4. Staże

W kwietniu 2019 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 48 osób bezrobotnych, w tym 15 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 31 pochodziło z Łomży.


5.5. Szkolenia

W kwietniu 2019 roku na skierowano na szkolenie 1 osobę bezrobotną z Łomży nie pozostającą bez pracy długotrwale.


5.6. Bony zatrudnieniowe

W kwietniu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

5.7. Bony na zasiedlenie

W kwietniu 2019 roku 4 osoby podjęły pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tymżadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 pochodziły z Łomży.


5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W kwietniu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.


5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W kwietniu 2019 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęła 1 osobę bezrobotną z Powiatu Łomżyńskiego.


5.10. Dodatki aktywizacyjne

W kwietniu 2019 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 19 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 40 osób (w tym 16 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.


5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W kwietniu 2019 roku przygotowano 357 osobom bezrobotnym (w tym 190 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3460 osób bezrobotnych (w tym 1934kobiety) realizowało IPD.


5.12 Profile pomocy

W kwietniu 2019 roku 386 osobom bezrobotnym (w tym 198 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3040 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 92 profil I, 1865 profil II, 1083 profil III.


6. Zgłoszenia zwolnień

W kwietniu 2019 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży
w końcu kwietnia 2019 roku

WyszczególnieniePUPMiasto ŁomżaPowiat ŁomżyńskiUdział Miasta Łomży w ogółemUdział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 3 183 1 965 1 218 61,7 38,3
w tym z prawem do zasiłku 426 275 151 64,6 35,4
Liczba kobiet 1 725 1 053 672 61,0 39,0
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 37 27 10 73,0 27,0
Zamieszkali na wsi 1 077 0 1 077 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 81 41 40 50,6 49,4
Cudzoziemcy 57 56 1 98,2 1,8
Bez kwalifikacji zawodowych 1 076 623 453 57,9 42,1
Bez doświadczenia zawodowego 672 378 294 56,3 43,8
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 614 352 262 57,3 42,7
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 688 1 626 1 062 60,5 39,5
z tego do 30 roku życia 942 481 461 51,1 48,9
w tym: do 25 roku życia 415 187 228 45,1 54,9
długotrwale bezrobotni 1 595 945 650 59,2 40,8
powyżej 50 roku życia 837 578 259 69,1 30,9
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 14 7 7 50,0 50,0
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 677 373 304 55,1 44,9
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0 0 0 - -
niepełnosprawni 266 201 65 75,6 24,4
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 183 186 147 39 79,0
w tym niewykorzystane 95 96 79 17 82,3
Podjęcia pracy ogółem 233 249 149 100 59,8
w tym praca subsydiowana 45 56 35 21 62,5
Stopa bezrobocia w % 7,2* 8,2* 6,1* - -

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

źródło: http://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

2019-05-13 08:20 Opublikował: Wydział PRiK