Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez, położone na terenie Miasta Łomża, rodzinne ogrody działkowe.

Wnioski można składać od 13 maja do 3 czerwca 2019 r. w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1 lub wysłać pocztą tradycyjną na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego).

Wzór wniosku określa Tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej dla ROD (w załączniku pod artykułem).